Honorary Chair:

Prof. Jianmin Wang, Tsinghua University

http://www.thss.tsinghua.edu.cn/publish/soften/3131/2010/20101219100058471372347/20101219100058471372347_.html

 

 

 

 


General Chairs:

Prof. Michael Sheng, Macquarie University; Dr. Shiping Chen, CSIRO Data61

http://web.science.mq.edu.au/~qsheng/

 

 

 

 

 

Dr. Shiping Chen, CSIRO Data61

http://people.csiro.au/C/S/Shiping-Chen

 

 

 

 


Program Chairs:

Dr. Xiao Liu, Deakin University;

https://sites.google.com/site/drxiaoliu/

 

 

 

 

 

Dr. James Xi Zheng, Macquarie University

http://mpc.ece.utexas.edu/users/jamesxiix/

 

 

 

 


Publicity Chairs:

Dr. Dong Yuan, University of Sydney;

https://sydney.edu.au/engineering/people/dong.yuan.php#contactDetails

 

 

 

 

 

 

Dr. Xiaoliang Fan, Lanzhou University;

https://www.researchgate.net/profile/Xiaoliang_Fan

 

 

 

 

Dr. Fang Dong, Southeast University

http://cscwd2006.seu.edu.cn/people/dongfang/papers.html

 

 

 

 

 


Publication Chair:

Dr. Lijie Wen, Tsinghua University

https://www.researchgate.net/profile/Lijie_Wen